Vragen en antwoorden

Stel uw geloofsvraag hier!

Verplicht *

Gelieve uw voor- en achternaam in te vullen

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

  Vernieuwen Captcha  
Typ de tekens hierboven over om te kunnen versturen aub
   
Engelen herkennen & hun rol in het huidige Christendom Afdrukken E-mailadres
Kandelaar

Een bekend theoloog betoogde, dat het ons vaak ontbreekt aan een evenwichtige en vooral bijbelse visie op engelen.Veel mensen geloven nog wel dat er ergens engelen zijn die ons beschermen. - En dat is bijbels, want in Hebreeën1:14, worden ze duidelijk 'dienende geesten' genoemd. Maar Gods Woord spreekt over meerdere sóórten engelen. Openbaring 1:20

I. DE ENGEL & DE ENGELEN

Zo is er één 'Engel' die totaal anders is dan alle andere engelen: De Engel des Heeren, Dat is hoe de verschijning van God wordt genoemd, als Hij Zich toont in de vorm van een Engel. We lezen in het Oude Testament dat God in deze gedaante wel eens verscheen als Israël in nood was. - Aan Mozes bijvoorbeeld (in Exodus 3:2) en aan Gideon (in Richteren 6:22). Maar dat was vroéger... Wordt er verondersteld dat zich in onze dagen nog steeds engelen manifesteren? Zegt de Bijbel er nog iets over? Hebben ze mogelijk een boodschap te brengen?

- Laten we beginnen met een ooggetuige-verslag:II. EEN ENGEL ZIEN, EN DAN?

(Aan ons verteld door Mevr. Sannie W. uit Kaapstad, Zuid Afrika.)

- Verkort weergegeven -

Mevr. W. vertelde, dat zij en haar schoon-zuster Nellie weer hoop zagen voor hun beide zonen die leden aan epilepsie. Er waren massa-samenkomsten, waar veel wonderen gebeurden. - Omdat alle zalen in de stad te klein bleken, was men uitgeweken naar een hangar op het vliegveld van Kaapstad. Duizenden waren er samengestroomd.Een van de massa-samenkomsten in Hangar 3 op de “Wingfield” luchthaven te Kaapstad,
Zuid Afrika


Na de Evangelie-verkondiging vroeg de prediker, of iedere gelovige met hem mee wilde bidden voor de zieke naast zich, want hij kon dat onmogelijk zelf doen voor ieder persoonlijk. (Zie ook in Marcus 16:17-18.) Sannie vertelde: "Wij zaten vooraan. Ineens schreeuwde Nellie luidkeels: 'De Heere! - De Heere!' Ik pakte haar zoon uit haar armen, waarna ze achterover viel en als een bal (al roepend) heen en weer rolde: haar ogen wijd opengesperd. - Na de dienst vroeg ik wat zij toch gezien had.

Ze zei: 'Ik zag de Heere naast br. Branham staan en dit was zo in glans dat ik mijn ogen daarop niet kon houden en achterover viel'. Ik vroeg: 'Hoe lijkt Hij?' - Ze zei: 'Ik kan het niet beschrijf.' - De volgende dag zaten wij meer naar achteren en wéér zag Nellie datzelfde Licht naast de prediker op het podium en schreeuwde 'De Heere, de Heere!' Ze bleef gefascineerd kijken, maar verzuimde voor haar zoon te bidden.

Ik bad wèl, en geloofde - hoewel ik geen 'gebedskaart' had - dat mijn zoon genezen zou worden. Veertien dagen later viel de duivel toch weer aan. We hoorden 's nachts gerochel: we renden naar Hein: hij had weer een aanval! Ik geloofde nog steeds. Mijn man en ik knielden samen neer en ik bad tot God en dankte Hem voor Hein's genezing. Een poosje later vroeg ik hoe hij zich voelde. Hij zei: "Ik ben gezond mama". - Hij heeft nooit weer aanvallen gehad!"

Nellie's zoon werd nooit genezen. Ze was wél gegrepen door het zichtbaar zijn van de hemelse engel, maar pakte niet zelf de boodschap van het Evangelie, die gepredikt werd, hoewel betuigd door de manifestatie van de engel...III. HEMELSE ENGELEN

Hemelse engelen worden gezonden om ons te dienen, zoals we al aanhaalden uit Hebreeën 1:14. Bijvoorbeeld om een aanwijzing of opdracht van God over te brengen. Degene tot wie hij wordt gezonden zal deze aanwijzing moeten opvolgen.

Opent de Heere ook ànderen de ogen om de engel te zien, dan is dit voor hen een betuiging dat er iets bovennatuurlijks plaatsvindt: een ervaring die opwekt om Gods Woord, 'door bemiddeling van engelen gesproken en van kracht gebleken' (Hebr. 2:2-4), te geloven en gehoorzaam te zijn.

Er staat, dat 'Hij Zijn engelen aangaande ons zou gebieden'. (Ps. 91:11). Zien we een Engel, dan heeft deze kennelijk een boodschap voor ons bestwil.

Nellie had meer aandacht voor het bovennatuurlijke dan voor de Woord-verkondiging die door de aanwezigheid van de Engel werd bekrachtigd.

Een test: de verkondiging moet overeenkomstig de gehele Bijbel zijn. Zo niet, dan zouden zelfs tienduizend bovennatuurlijke engelen geen bewijs vormen dat het de God van de Bijbel is, die spreekt.... Komt de boodschap overeen met de Bijbel, dan kan de bovennatuurlijke betuiging ons helpen om ons over onze twijfels heen te komen.

Handelen we dan niet, zoals in het geval van Nellie, dan heeft de goddelijke betuiging voor ons geen nut gehad.

Mozes zag van ver een Vuurvlam (Hebr. 1:7) in een struik. Maar pas toen hij er op af ging om het te bezien, hoorde hij de Engel tot zich spreken... (Ex. 3:2-4).IV. AARDSE ENGELEN

Een soort engelen waar de Christelijke Gemeente (nu, in de eindtijd) mee te maken heeft, is die van de áárdse engelen. - (Niet te verwarren met áárts-engelen.) Dat er ook aardse engelen zijn, is voor de meeste mensen onbekend. Het is een kwestie van terminologie, want de Bijbel doelt in meerdere gevallen met 'engelen' op 'predikers'. En met name diégenen, die God Zelf heeft aangesteld als verkondigers van Zijn Woord.

Dat wordt duidelijker, als we weten wat het woord 'engel' eigenlijk wil zeggen. Het Griekse woord 'engel': (in het Hebreeuws ), betekent namelijk gewoon 'boodschapper'. In het geval dat het gaat om een boodschapper van God, zouden we hem dan ook 'prediker' kunnen noemen. Deze kennis kan veel verduidelijken. Ze geeft bijvoorbeeld aan 2 Kor. 11:14 (dat Satan zich voordoet als een 'engel des Lichts') een heel andere reikwijdte...

Er is daar sprake van 'misleidende engelen'.V. 'PROFETEREN' ENGELEN?

In de Schrift kondigen engelen vaak gebeurtenissen aan. Gabriël kondigde Jezus' geboorte aan, voorzegt Daniël de loop van de wereldgeschiedenis in een verre toekomst, enz. (Dan. 8:16-19) Maar ook kwamen er bijvoorbeeld engelen bij Abraham om de ondergang van Sodom te 'profeteren'. En vooral in onze dagen is het van belang om daar even bij stil te staan.

Waarom? Omdat het Woord van God aangaf, dat het ons bij de wederkomst van Jezus op dezelfde wijze zal vergaan als in de dagen van Lot! In Lucas 17 vers 28 staat, hoe het zal zijn in de dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden, namelijk: 'als in de dagen van Lot'. Uit vers 34 tot 36 blijkt, dat het hier gaat over de tijd dat de gelovigen zullen worden opgenomen. (De een zal aangenomen, de andere achtergelaten worden...) (1 Tess. 4:17)VI. ZIJN ER AANWIJZINGEN DAT GOD ENGELEN ZENDT
VÓÓR DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN? *

Aanwijzing 1: (* We zullen er een achttal tegenkomen)

'Het zal zijn als in de dagen van Lot'; - God stuurde hem inderdaad engelen voordat Sodom werd vernietigd. (Luc. 17:28 - Gen. 19:1,15,16)

Verwácht men echter wel (ondanks deze belofte in Lucas. 17) dat God ons eerst door engelen zal waarschuwen...?

Uit een vraaggesprek met een bekend radiospreker blijkt het tegendeel:

Vraag: 'Welke vraag zou u zèlf nog eens beantwoord willen zien?'

Antwoord: "Hoe weet ik hoe de Bijbelse toekomst er uitziet? Moeten we straks allemaal zeggen: 'Het is anders gegaan dan we gedacht hebben'?"

Wannéér zal de wederkomst anders gaan dan we gedacht hadden? Zou het antwoord kunnen zijn: Als wij de engelen die God beloofde te zenden, (net als in de dagen van Lot) niet zouden herkennen...?

- Hoe zou je ze eigenlijk kunnen herkennen?

Een geweldige hulp is dan het feit, dat God onveranderlijk is in Zijn wegen. Daarom zullen we moeten weten hoe Hij vroeger handelde, onder gelijke omstandigheden. ( Mal. 3:6a; Jac. 1:17b)

- Hoe bereidde Hij in vroeger dagen Zijn volk (Israël) voor op Zijn komst?VII. DE ENGEL-BOODSCHAPPER VOOR DE ÉÉRSTE KOMST

De profeet Maleachi noemt de eerste komst: het komen van de 'Engel des Verbonds': (Mal. 3:1b)

"Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des Verbonds, die gij begeert."

Als u dit in het boek Maleachi naleest, ziet u dat deze 'Engel' niemand anders is dan de Heere Zelf, want Hij wordt hier in dezelfde zin aangeduid als: 'DE HERE DIE GIJ ZOEKT'. Maar, er wordt nòg een engel genoemd, en wel in het begin van vers 3:

'Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal'.

In het Hebreeuws staat hier niet het woord 'bode', maar hetzelfde woord 'engel' dat gebruikt wordt in de uitdrukking 'De Engel (, 'malak') des Verbonds'. Aan Zijn (éérste) komst moest dus een 'engel' vooraf gaan om de weg te bereiden!

- Zou dan aan Zijn wéderkomst óók geen engel vooraf gaan? (Aanwijzing 2)

Eén hoofdstuk verder wordt wéér gesproken over de wederkomst van de Heere, en wat er zou gebeuren zónder een wegbereider.:

'Zie Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. (vers 5) ...opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.' (Mal. 4:5,6)

Inderdaad kwàm Elia vóór de eerste komst des Heeren, maar tragisch genoeg werd hij door de overgrote meerderheid van het volk niet herkend. (Matt. 17: 12-13) En omdat Israël de bóódschapper voor Jezus' eerste komst niet herkende, herkenden ze ook Jezus Zèlf niet! Als gevolg daarvan moest Hij (naar Zijn Woord in Mal. 4:6) het volk nu 'slaan met de ban'. Dit gebeurde dan ook: Israël werd verblind en totaal uiteen geslagen.

Onder aanvoering van hun 'blinde wegwijzers' (Matt. 23:16,17,19,etc.) doodden zij de Messias en Zijn Bloed kwam over hen en over hun kinderen.... (Matt. 27:25)VIII. WAS DE ENGEL (de boodschapper) WEL HERKENBAAR?

Ja en nee. - Ja, omdat Jezus Zelf (het Woord Gods) hem aanwees. (Matt. 11: 13-15 zegt: '...al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!)

Voor Bijbellezers is het natuurlijk gemakkelijk om (achteraf) te weten wie de engel was. Maar in de tijd dat hij optrad als wegbereider was hij niet zo eenvoudig te herkennen. De verwarring zat in zijn naam. Want die was niet 'Elia', zoals de Bijbel toch had aangekondigd in Maleachi 4: 5, maar 'Johannes'...IX. ZAL 'ELIA' OPNIEUW KOMEN?

Met andere woorden: Zou er ook voor Jezus' twééde komst een engel, een boodschapper moeten komen? Ja zeker. Al zal zijn naam niet 'Elia' behoeven te zijn, zoals we net hebben gezien. Waarom? Laten we het uit de Schrift aantonen.

- De Bijbel zegt, zoals we in Maleachi 4 lazen, dat vóór de grote en vreselijke dag des Heeren (als de oordelen over de aarde komen), Elia zou optreden. En die vreselijke dag is nog niet geweest... (Aanwijzing 3)

Bij de eerste komst van Christus misten velen de 'voorloper-bediening'. En dit ondanks Gods nadrukkelijke belofte dat Hij belangrijke besluiten of gebeurtenissen hoe dan ook altijd éérst aan een boodschapper bekend zou maken...X. AMOS VERKLARING

In Amos 3:7 staat deze belofte: 'Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.'

- Wat zijn profeten? Boodschappers!

(Terzijde: Het Hebreeuws woord 'Engel' (malak) heeft, zoals al gezegd, neven- betekenissen, zoals: profeet, priester, leraar of ambassadeur.)

Voordat God ingrijpt, stuurt Hij iemand vooruit: een profeet, die de openbaring krijgt over wat de Heere gaat doen, en over wat Hij van Zijn volk vereist (Amos 3:7). Dat is het 'Zo Spreekt de Heere' van de Bijbel. (Aanwijzing 4)

- Een paar uit de vele voorbeelden:

 • De twee mannen, engelen, die naar Sodom gaan- met een boodschap en met tekenen (ze 'slaan met blindheid', Gen. 19:11), vóórdat de stad wordt vernietigd.
 • Noach de profeet, die waarschuwt, voordat de Here de aarde slaat met de ban.
 • De profeet Mozes die naar Egypte gaat, vóórdat het land wordt geslagen.


XI. EEN DUBBEL-PROFETIE

'Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen

en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.' (Mal. 4:5 en 6)

Tot het moment dat Jezus deze dubbel-profetie Zelf aan Zijn discipelen openbaart, lijkt het alsof deze Godsspraak vervuld werd met de komst van Johannes de Doper. Jezus onthulde hen echter, dat Johannes maar ten déle de vervulling ervan was! Het verband niet begrijpend tussen de op vreemde wijze omgekomen profeet Johannes de Doper en de profeet Elia, vragen de discipelen aan Jezus: 'Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen?' (Matt. 17:10)

Jezus antwoordt met de schijnbaar tegenstrijdige woorden:

'Elia zal wel komen en alles herstellen, (Aanwijzing 5) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is, en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.' (Matt. 17:11-13)

Jezus' uitspraak in Mattéüs 17:11 lijkt eigenaardig. 'Elia is reeds gekomen' is duidelijk, want kort ervoor is Johannes onthoofd. Maar wat betekent: 'Elia zal wel komen en alles herstellen'? Dat wijst duidelijk naar een gebeurtenis in de toekomst!

Niet alleen dat, maar Jezus zegt tevens, dat door hem 'alles hersteld' zal worden. Móet er dan iets worden hersteld??? - Wie eerlijk is, moet toegeven dat de Christelijke kerk niet meer de geïnspireerde eenheid is die het in de tijd van de apostelen was: er zal inderdaad heel wat hersteld moeten worden, alvorens ze 'als een reine bruid' voor Christus gesteld kan worden bij Zijn komst. (2 Kor. 11:2)

Jezus' woorden zijn niet mis te verstaan: Elia zal komen en alles herstellen. Maar zegt de Bijbel dan wát hij zal bewerkstelligen voor dit herstel?XII. EEN VERANDERING VAN HART

De engel Gabriël geeft een boodschap door aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Daarin zagen we al, dat hij duidelijk maakt dat Johannes slechts een déél van Maleachi 4 vervullen gaat. In Maleachi 4:5 staat:

'Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen EN het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.'

Maar, Gabriël haalt slechts een déél van deze profetie aan. Hij zegt tot Johannes' vader, Zacharias:

'Velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen , (Het eerste deel van Maleachi's profetie) en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, teneinde de Here een wel toegerust volk te bereiden.' (Lucas 1:16 en 17)

Gabriël herhaalt niet het twééde gedeelte van Maleachi's profetie ('...en het hart der kinderen tot hun vaderen'). - Waarom? Omdat dit gedeelte van toepassing is op Jezus' twééde komst! (Aanwijzing 6)

Jezus doet later, om dezelfde reden, hetzelfde met een andere profetie: Hij leest voor in de synagoge. - (Het staat in Lucas 4:16-23)

"...Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek..."


Waarom leest hij dit vers niet helemaal uit? - Omdat de tekst daar verder gaat met '...en een dag der wrake van onze God...' (Jesaja 61:2). De 'wrake', is dat wat er na Jezus' twééde komst gaat gebeuren. Hij leest alleen wat betrekking heeft op dat moment: Zijn éérste komst!

CONCLUSIE: De dag der wrake van onze God in Jesaja 61:2, is hetzelfde als 'de grote en geduchte dag des Heeren' uit Maleachi 4:5! In beide gevallen slaat het éérste deel van de tekst op Jezus' eerste komst en het tweede deel op Zijn wéderkomst...

- Jesaja 61:2 gaat over beide komsten, Maleachi 4:5 en 6 gaat over beide komsten, en evenzo gaat Matt. 17:11-13 over beide komsten: 'Elia ís gekomen, en zál komen.

De eerste voorloper zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. De tweede zal het hart der kinderen terugvoeren tot de vaderen, en: naar Jezus' eigen woorden: "alles herstellen". Een zeer ingrijpende opdracht... (Zie Matt. 17:11)XIII. DE BIJBEL MAAKT DE BOODSCHAPPER HERKENBAAR

De Heere, wetend hoe misleidend de eindtijd is, geeft in Zijn Woord ons het volgende teken om de boodschapper te herkennen:

Hij zal uitgaan in 'De geest en de kracht van Elia'. (Luc. 1:17)

Wat dit inhoudt, kunnen we opmaken uit het leven van Elia zelf, en uit dat van Elisa, die immers een dubbel deel van dezelfde Geest had. (2 Kon. 2:9,15). Enige Bijbelse kenmerken van :

A. - DE KRACHT VAN ELIA

1. Autoriteit over de natuur . (1 Kon. 17:1)
2. Autoriteit in uitspreken van oordelen. (2 Kon. 1:10,12; 16/17)
3. Autoriteit voor opwekken van doden. (2 Kon. 4:32-35)
4. 100 % Profetische autoriteit "Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord!" (1 Kon. 17:1)

 

B. - DE GEEST VAN ELIA

1. Wordt geleid door de Engel des Heren. (1 Kon. 19:5,7; 2 Kon. 1:3, 15)
2. De Heere spreekt tot hem met hoorbare stem. (1 Kon. 17:2; 19:13-15)
3. De Heere openbaart wat binnenskamers wor dt besproken. (2 Kon. 6:12)
4. Hij wijst altijd naar de Heere; niet naar zichzelf. "Als de Heere God is, dient Hèm". (1 Kon. 18:21), "Ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen..." (Matt. 3:11)
5. Heeft geen vrees voor mensen of organisaties. (1 Kon. 18:17-19; 1 Kon. 21:17-27; Matt. 14: 3-4, Luc. 3:19)
6. Brengt harten terug tot de Here, hun God. (1 Kon. 18:36-37; Mal. 4:4-6; Luc. 1:17)
7. Doet uitspraken als 'Zo Spreekt De Heere', en het gebeurt. (2 Kon. 2:21-22)
8. Is herkenbaar door tekenen. (De profeten van Jericho herkenden de geest van Elia in Elisa, toen deze laatste het water van de Jordaan sloeg, en dit zich verdeelde. Ze beleden: "De geest van Elia rust op Elisa!". Er staat zelfs, dat ze kwamen en zich voor hem ter aarde bogen...) (2 Kon. 2:13-15,19-22)
9. Blijft bij het Woord en herstelt als er wordt afgeweken. (1 Kon. 18:30,37)

Dezelfde Geest en dezelfde kracht zal kenmerkend moeten zijn
voor de engel die de voorloper is van Jezus' wederkomst...XIV. WAT WERD HERSTELD DOOR (de Geest van) ELIA

Oud-testamentische feiten en wetten zijn voorbeelden en voorafschaduwingen van huidige gebeurtenissen. (1 Kor. 10:6-11; Kol. 2:16-17; 1 Petr. 3:20-21) Om een beter inzicht te krijgen in de herstel-bediening die Jezus aankondigt in Mattéüs 17 vers 11, gaan we daarom kijken wat er destijds hersteld werd door de dienst van de profeet Elia. - EEN KLEINE STUDIE:

1. SCHADUWBEELDEN van EINDTIJD-TOESTANDEN

1.1 Uit ELIA's leven

A. Hij herstelde in Israël de EENHEID VAN AANBIDDING van Jehova op de berg Karmel. (1 Kon. 18: 30-37) Hij bouwt een altaar door verspreid liggende onbehouwen stenen bijeen te brengen.

EEN BEELD VAN: Een Gemeente, gebouwd uit levende bouwstenen. Petrus zegt het zo: 'Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers...' (1 Petr.2: 5)

EEN WAARSCHUWING: Als een steen werd bewerkt door mensenhanden, werd 'gemanipuleerd', dan was het altaar ontwijd...

- We lezen het in Exodus 20, vers 24-25:

'Op elke plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het'.

B. Hij stort VEEL WATER op het altaar. (1 Kon. 18:34.35; Efeze 5:26)

EEN BEELD VAN: Het waterbad van de Zuivere Woord-verkondiging.

C. Hij toont dat er SLECHTS ÉÉN GOD is: "De Heere, die is God!" (1 Kon. 18:39)

EEN BEELD VAN: Het opnieuw prediken van de Ene ware God, in tegenstelling tot een in de Bijbel nergens (!) genoemde God in drie Personen...

D. Hij daagt misleidend priesterschap uit. (Matt. 3:7; 1 Kon. 18:24,40)

EEN BEELD VAN: De onbevreesdheid van een man van God.

E. Hij toont dat Jaweh heerst over de dood. (1 Kon. 17:22)

EEN BEELD VAN: De autoriteit van een man van God. (Zie onderwerp 'WEKT DODEN OP!' over opwekking van doden in onze generatie, met diverse verslagen van ooggetuigen.

 

1.2 Uit ELISA's leven (De 'tweede Elia' - 2 Kon. 2:9-15)

F. Elisa HERSTELDE het water dat MISGEBOORTEN veroorzaakte. Hij zei: 'Zo spreekt de Heere: Ik maak dit water gezond.' (2 Kon. 2:19-22)

EEN BEELD VAN: Profetische autoriteit in het herstellen van zuivere Woord-prediking, zoals het geboren worden uit Woord en Geest.

G. Hij MAAKT voor PROFETEN het VOEDSEL GEZOND. (2 Kon. 4:38-41)

EEN BEELD VAN: Hij brengt predikers terug tot 'de gezonde leer'.

H. Hij heeft AUTORITEIT OVER NATUURWETTEN: De drijvende bijl. (2 Kon. 6:1-7)

EEN BEELD VAN: Een duidelijk gemanifesteerde Goddelijke volmacht.

I. Hij bidt om OPENING VAN OGEN. (2 Kon. 6:17)

EEN BEELD VAN: Het geestelijk méér zien (openbaring hebben) en dat aan anderen te willen meedelen. (Vergelijk de ogenzalf in Op. 3:18!)

J. Ook hij toont dat JAWEH HEERST OVER DE DOOD. (2 Kon. 4:32-35)

EEN BEELD VAN: ( Zoals bij Elia): De autoriteit van een man Gods.

 

2. BEELDEN verduidelijkt IN NIEUWE TESTAMENT: Uit het leven van JOHANNES DE DOPER

(Naar Jezus' woorden: de 'derde Elia' - Matt. 17:11-13)

Hij herstelde de harts-gesteldheid van de (vroegere Joodse) vaderen tot die van de kinderen (die naar hem hoorden), door op te roepen tot bekering!

Hij spreekt rechtuit en hard; schudt ze wakker. (Matt. 3:7-10,14:3-4; Luc. 3:19)

Hij wijst op:

 • hun ongehoorzaamheid (Luc. 1:17)
 • op 'adderengebroed' onder hen, (Luc. 3:7)
 • op het komende oordeel; (Luc. 3:7)
 • op het ontbreken van vruchten; (Luc. 3:8-9) en:
 • dat ze zich moesten laten dopen, (Luc. 3:3,16) (weer dat waterbad) als teken van hun bekering. (Matt. 3:11)


XV. 'ALLES HERSTELD'?

Werd door de dienst van de derde Elia (Johannes de Doper) alles hersteld? Nee, zeker niet. Want:

- In zijn dienst (hoewel door Jezus Zelf gewaarmerkt [Matt. 17:11-13]), werd weinig van de 'kracht van Elia' gemanifesteerd. - Slechts weinigen gaven gehoor aan Johannes' oproep om Jezus te volgen.

- Ook werd de tempeldienst niet hersteld, werd de Messias verworpen, werden de discipelen vervolgd, ging de Gemeente ondergronds, en Israël, Gods volk, werd verstrooid over de aarde...

- Geen herstel...

Nu zegt de Heere, dat alles wat Israël is overkomen (met name door onge-hoorzaamheid aan Zijn boodschappers) óns ten voorbeeld is geschied. En wel, opdat wij hun voorbeeld niet zouden volgen. (1 Kor. 10:6-11 - Hebr. 4:11)

Wat moet er dan worden hersteld? Ondanks dat kerken schijnen te floreren, is het Christendom (letterlijk en figuurlijk) jammerlijk verdeeld in meer dan 900 verschillende 'legerplaatsen'... Het is niet meer één van hart en één van ziel. Het tweede deel van Maleachi's profetie zegt echter, dat Elia die hartsgesteldheid zal veranderen. Hij zal 'het hart der kinderen terugvoeren tot hun vaderen.'

Wat wil dat voor ons, de heidengemeente, zeggen? Niet minder, dandat God voornemens is, om ons door die beloofde Elia-bediening terug te brengen tot de gezindheid van onze apostolische vaderen! (Hand. 4:32)XVI. DE ZEVEN 'STER-ENGELEN'

(Zie: Openb. 1:20) De 'Elia-boodschapper' zou komen vóór de grote en vreselijke dag des Heeren. Dat wil zeggen: in de 'eindtijd'. Dat is: de tijd waarin de ongerechtigheid zo groot is geworden dat de oordelen Gods gaan losbreken.

Maar de Almachtige waarschuwt altijd eerst. (Zie de 'Amos' verklaring' - blz.6) Hij stuurde in het Oude Testament altijd vooraf boodschappers, Zijn profeten. Maar wist u dat Hij zoiets ook deed aan de gemeente uit de heidenen?

De Bijbel spreekt over een zevental 'engelen' voor de Gemeente. We vinden ze genoemd in Openbaring hoofdstuk 1 t/m 3. De laatste van de zeven blijkt degene te zijn die in ónze tijd zou moeten optreden.

Wat zegt de Schrift zoal over deze engelen? We lezen in Openbaring 1:1, dat Jezus Christus door de zending van 'Zijn Engel' aan Johannes te kennen heeft gegeven wat weldra moet geschieden. Hij onthult dan aan Johannes de kenmerken van de zeven gemeenten of 'gemeente- tijdperken', waarin de tijd van de heidengemeente is te verdelen.

Elk tijdperk (in hoofdstuk 2 en 3) blijkt zijn eigen engel te hebben. Een aardse engel, die een brief (een boodschap) krijgt voor zijn tijdperk. (Omdat ze worden voorgesteld als 'sterren in Jezus' hand', duiden we ze aan als de 'Ster-engelen'.)XVII. DE ZEVENDE 'STER-ENGEL'

Als we de huidige toestand van de Christenheid vergelijken met de beschrijving van die zeven gemeente-tijdperken in de Schrift, dan bevinden we ons momenteel duidelijk in de eindtijd, en dat plaatst ons dan ook in het laatste tijdperk van de zeven: dat van Laodicea.

Lezen we over dat tijdperk in Openbaring 3: 14-22, dan wordt meteen duidelijk waarom een herstel dringend nodig is. In alle brieven worden de gemeenten zowel geprezen als bestraft, maar niet in de brief aan dit zévende tijdperk, daar wordt de gemeente niet meer geprezen. Ze wordt afgekeurd! De engel van dit tijdperk roept dan ook op tot bekering. (Precies zoals Johannes de Doper deed bij Jezus' eerste komst.)

Hij moet bereiken (vlak voor de wederkomst van Jezus) dat deze gemeente 'ogenzalf' gaat kopen, want ze is -volgens dit goddelijke verslag van haar toestand- 'lauw..., ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt en weet het niet.' Daarom zal deze engel (de boodschapper tot ons huidige laatste verrijkte, doch arme gemeente-tijdperk) moeten oproepen tot herstel!

Lijkt dit niet heel erg op de Elia-bediening die de wederkomst van de Heere vooraf gaat? -Jezus zei immers dat Elia 'alles zou herstellen'? (Aanwijzing 7) Er moet nog op het allerlaatst een tijd van wederoprichting komen voor deze schijnbaar rijke gemeente, die aan niets gebrek heeft, maar die er in Gods ogen ellendig aan toe is... (Hand. 3:21)

- Zou deze 'engel' dezelfde kunnen zijn als 'de Elia die komen zou'?

Als u zich nog steeds zou afvragen wat de engel van het Laodicea tijdperk dan toch zou moeten herstellen, dan zou dat kort samengevat kunnen worden in: 'Dat wat er sinds de dagen van de Pinkstervaderen verloren is gegaan'.

Volgens de brieven van Paulus (die ontegenzeggelijk als de eerste 'Ster-engel' moet worden beschouwd), moeten de volgende zaken weer worden hersteld:

dezelfde Ene Geest, dezelfde Ene Waarheid,
de Ene Leer, de Ene Doop, dezelfde Kracht en:
dezelfde Eenheid, die de eerste gemeente had, toen ze ontstond. (Hand. 2:46; Ef. 4:5,13)
Paulus verklaarde dit, en hij had grote autoriteit... (Zie Gal. 1:8 en 9)XVIII. 'MIJN STEM'

De voorwaarde die de Geest stelt aan de gemeente in dit laatste tijdperk van de gemeente, is: "INDIEN GIJ NAAR MIJN STEM HOORT, en de deur opent... (Openb. 3:20) - "Wie een oor heeft die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt." (Openb. 3:22)

1 WAT BEDOELT DE HEERE MET: 'MIJN STEM'?

Spreekt God Zelf? Of spreekt Hij via Zijn engelen? We leren uit de Schrift* hoe God spreekt: (Exodus 20: 19) Nadat God Zelf had gesproken, zei het volk tot Mozes:

'Spreek gij met ons, dan zullen wij horen;
maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven'.

- Sindsdien sprak de Here steeds via profeten: Zijn engelen.(Exodus 23:20)

'Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht om u te be-waren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want Mijn Naam is in hem.'

Ofwel: Een mens (de aardse engel, hier de profeet Mozes) spreekt uit Gods Naam.

Een tegenwerping:


2 SPRÉÉKT GOD nog wel DOOR PROFETEN?
U zult misschien zeggen: "Wat dan met Hebr. 1:1 'Nadat God eertijds... gesproken had door de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.' - Dat werd mij uitgelegd als "dat er geen profeten meer kwamen na Jezus!" - Maar:

 

 • Waarom kondigde Jezus dan Zelf aan: "Elia zal wel komen?" (Matt. 17:11)
 • En was Johannes niet de grote profeet die ná Jezus' hemelvaart het profetische Boek Openbaringen schreef? (Op. 1:3)
 • Waarom traden na Hem dan profeten, zoals Agabus, op? (Hand. 11:27-28)
 • Ook Paulus was trouwens profeet. Geroepen na Jezus' hemelvaart en met autoriteit optredend; zelfs een dode opwekkend. (2 Tim. 3:1-5. Hand. 20:9)

CONCLUSIE: God is blijven spreken 'in profeten'.IX. EEN 'PROFIEL-SCHETS'

Hoe herken je - na alles wat we nu hebben gezien uit de Bijbel - nu iemand in 'de Geest van Elia'? - Drie mannen met diezelfde Geest hebben we al even onder de loupe genomen: de profeten Elia, Elisa en Johannes de Doper. Vatten we de 'karakteristieke eigenschappen' van deze drie mannen samen, dan zouden we de volgende 'profielschets' van 'de engel der gemeente te Laodicea' kunnen samenstellen:

 

 • Een onbevreesde, door God geroepen, voor een ieder duidelijk bovenna- tuurlijk betuigde profeet, wiens 'Zo spreekt de Heere' altijd uitkomt.
 • Geen geciviliseerde, zeergeleerde prediker met een 'behouwen altaar', maar een man van de natuur, van het land, zoals profeten vóór hem waren.
 • Iemand in wie God bewijst dat 'Zijn Naam in hem woont', doordat Hij dóór hem heen dingen doet, die niemand kan doen, tenzij dat God met hem is. (Het opwekken van doden bijvoorbeeld). (Joh. 3:2)
 • Een prediking, die herstel zal brengen van alles wat van het Bijbelse geloof en de Bijbelse Waarheid is afgeweken.


XX. ISRAËL ALS (waarschuwend) VOORBEELD

Verwachtte Israël een profeet die 'Johannes' heette? Nee. Wat dan wel? Ze meenden de Schriften goed genoeg te kennen, en wachtten op ene 'Elia'. Tevergeefs, want toen ze Johannes de Doper vroegen: "Zijt gíj Elia?", ontkende hij het...! (Joh. 1:21) Hij was er niet op uit om veel aanhangers te krijgen...

Hij wás ook niet Elia, hij ging uit 'in de geest en de krácht van Elia' . Toch was Johannes verder heel duídelijk over zijn dienst en over wie hij was. Hij wees hen regelrecht en duidelijk naar dat wat de Heere, (door de profeten vóór hem) had aangekondigd over zijn bediening. Hij zei : 'IK ben de Stem van een die roept in de woestijn,...' (Joh. 1:23 - Jes. 40:3)

1 HOE REAGEERDE MEN DESTIJDS OP 'DE STEM'?

Bij ELIA: Op de Karmel roept het hele volk bij het zien van de tekenen: "De Heere is God!" maar, ...daarna moet de profeet vluchten voor de dreiging van Izebels 'staats'-religie.. (1 Kon. 18:39, 19:1-4).

Bij JOHANNES DE DOPER: Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek lopen uit naar Johannes de Doper. (Matt. 3: 5) Maar, later zegt de Heere Jezus over hem: 'Zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Hij wordt gedood. ! (Matt. 17:11 en 12).XXI. HETZELFDE ANTWOORD?

Zou het kunnen zijn..., dat Jezus, had Hij in onze tijd geleefd, ons hetzelfde antwoord had moeten geven als Hij de discipelen gaf? (Matt. 17:11-12)

 

 • dat de Elia reeds gekomen is?
 • dat men hem niet heeft erkend?
 • dat er met hem gedaan is 'al wat zij wilden'?
Zou het ons kunnen vergaan zoals Israël? Heeft de geschiedenis zich herhaald?


XXII. DE GESCHIEDENIS ANTWOORDT (Aanwijzing 8)

Laat de Here Zelf Zijn Woord uitleggen. HOE? DOOR HET TE LATEN GESCHIEDEN...

- Wat is geschied, de geschiedenis, zal de vraag beantwoorden of de Christenheid opnieuw een engel niet heeft herkend. (Parallel aan wat Jezus de discipelen antwoordde ten aanzien van het optreden van Johannes de Doper...)

1909 * - Er wordt in een arm plattelandsgezin een jongetje geboren.

Bij zijn bedje verschijnt een vuurkolom. De ouders weten niet wat dat is.


1916 - Een Stem spreekt vanuit een struik tot de nu zevenjarige knaap en zegt hem: "Rook of drink nooit, of verontreinig nooit je lichaam op welke wijze ook. Er zal een werk voor je te doen zijn wanneer je ouder wordt."

1933 - Terwijl hij aan het dopen is in een rivier, verschijnt de Vuurkolom opnieuw, en klinkt de opdracht:

"Zoals Johannes de Doper werd uitgezonden om de voorloper te zijn van de eerste komst van Christus, wordt ú gezonden met een boodschap om de voorloper te zijn van Zijn tweede komst."

Mei 1946 - Een engel vertelt hem vanuit de Schrift zijn bediening, en zegt hem aan: welke tekenen de Here hem, 'zoals Mozes', zal gaan geven ter bevestiging van de boodschap die hij moet brengen.

Sinds 1946 - De aangekondigde tekenen komen (eerst een teken aan zijn hand en later de openbaring van de gedachten des harten) en talloze genezingen (ook die van de zoon van Sannie W. in Kaapstad, waar we over vertelden). Wondertekenen volgen wereldwijd zijn Evangelie-prediking. Zelfs doden worden opgewekt. Grote scharen komen tot bekering, laten zich dopen en geven hun leven (vaak opnieuw) aan de Heere. 'Karmel-uitdagingen' door theologen en wereldgodsdiensten worden door de Geest van God tegemoet getreden.

En het volk riep: "De Heere, die is God!"

Dec. 1962 - Hij voorzegt de komst van zeven engelen in de woestijn van Arizona.

Febr. 1963 - De 7 engelen verschijnen. Foto's ervan worden gepubliceerd in verschillende grote tijdschriften, o.a. in "Science" magazine.


Foto in Life Magazine van
17 mei 1963


Maart 1963
- Hij voert de opdracht uit die hem bij het bezoek van de engelen is gegeven: Om terug te gaan naar zijn gemeente en het Geheimenis van de Zeven Zegels uit Openbaring 6 en 8 te prediken, zoals de Heere het hem daar zal openbaren.

Om daarmee te vervullen wat de Engel sprak tot de profeet Daniël:

'Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,
en verzegel het boek tot de eindtijd...' (Dan. 12:4)

Aangevuld door een andere engel: ...en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.' (Dan. 12:9-10)

- Zijn boodschap blijkt 'te hard'; steeds meer deuren sluiten zich. (Joh. 6:60,66)


Sinds1965..
. - Sinds 1965 gaan zijn predikingen over de wereld.

Net zoals de predikingen (brieven) van de eerste 'ster-boodschapper' (Paulus), die nog steeds worden gelezen, eeuwen na zijn dood. Openb.10 vers 7 spreekt over 'de stem van de zevende engel'. (Vergelijk 1 Tess. 4:15-16)

Het is een stem die de gemeente (de Bruid van Christus) oproept om buiten de legerplaats te gaan; om bereid te zijn om Zijn smaad te dragen, en zich toe te bereiden voor Zijn komst. (Hebr. 13:13-14)XXIII. JERUZALEM, JERUZALEM!

Gods profeten vonden altijd de (geestelijke) leiders tegenover zich. Jezus betitelde ze zelfs met: 'Jeruzalem dat de profeten doodt'. (Matt. 23:37) Na de dood van de boodschapper, in 1965, zijn de leiders des volks zelfs in het openbaar valse beschuldigingen tegen hem de wereld in gaan sturen.

Het is opnieuw vervulling van de Schrift, want Jezus zegt Zelf, dat ze over Zijn profeten liegende kwaad zullen spreken. (Matt. 5:11 en 12). Ze hebben inderdaad ook met hém 'gedaan al wat zij wilden'. (Matt. 17:12)

ERNST MAKEN Er werd geen ernst gemaakt met het Woord dat door bemiddeling van engelen tot hen kwam, en dat van kracht was gebleken. (Hebr. 2:1-4). Maar wie hem verwerpt die de Heere zendt, verwerpt de Heere... (Luc. 10:16)XXIV. GOD HEEFT WOORD GEHOUDEN

- De geschiedenis leert ons, dat God (33 jaar lang) een beloofde, betuigde boodschapper wereldwijd liet optreden, in de Geest en de Kracht van de profeet Elia, om de weg te bereiden voor Zijn wederkomst.

- Deze engel aan het laatste gemeente-tijdperk openbaarde de geheimenissen van de Zeven Zegels * die verborgen en verzegeld zouden blijven tòt de eindtijd. Het profetische Woord, dat niet door de mens (ook niet door theologen) kan worden uitgelegd, maar alleen van Godswege.

Zoals Petrus ons waarschuwt: 'Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.' (2 Petr. 1:20, 21)

TOT SLOT De ongeletterde broeder over wiens dienst we deze paar bladzijden met name hebben geschreven, William Branham, en door wie de Here het behaagde te spreken, hoorde bij geen enkele organisatie, stichtte geen kerken, maar predikte zijn 'het geloof'-herstellende Bijbelse boodschap overal waar de Heere maar in open deuren voorzag. (Luc. 18:8; Op. 3:20)

T.L. Osborn * getuigde van hem: "De profeet van God die ons precies dezelfde dingen liet zien als getoond zijn in de Evangeliën - God heeft Zijn volk bezocht." Hij had, en diende slechts één doel:

'Als ik slechts één ding kan volbrengen, zal ik tevreden zijn. Dat ene ding is dit: een echte geestelijke relatie tussen God en mensen tot stand gebracht te zien worden...' ( Uit: ' De Zeven Gemeentetijdperken' *; blz. 355)

God zendt engelen om een relatie te herstellen. Wees daarom biddend, als u de Bijbelteksten overweegt, zoals bewoners van Berea, die bij Paulus' onderwijzing dagelijks 'de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren'. (Hand. 17:11)


Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt
(Op. 2:7,11,17 en 29; Op. 3:6)XXV. BRONVERMELDING

Zie * op betreffende bladzijde

BIJBELTEKSTEN: ............................................. Bijbelvertaling NBG

FOTO 1:..: J.Stadsklev: 'Een Profeet Bezoekt Zuid-Afrika' blz. 94

VOETNOOT ....... GWU-brochure 'Wekt Doden Op' (16 blzn.)

DATA: Jorgensen: 'Bovennatuurlijk' (Biografie W.M. Branham)

ZEVEN ZEGELS:......... Onverkorte NL-uitgave o.a. door GWU

FOTO 2: ..................... LIFE Magazine, 17 mei 1963, blz. 112

CITAAT:..W.M. Branham: De 7 Gemeente-Tijdperken blz. 355

CITAAT: T.L. Osborn, Toespraak Memorial-dienst, 16-1-1966Voor verdere informatie kunt u terecht op ons adres of op het onderstaande adres voor simultaan gesproken Nederlandse vertalingen van de predikingen van William Branham.

GESPROKEN WOORD UITGAVEN

POSTBUS 1152
7801 BD EMMEN - Nederland


Brochure Nr. GWU 9-03 met © - toestemming overgenomen