Vragen en antwoorden

Stel uw geloofsvraag hier!

Required *

Gelieve uw voor- en achternaam in te vullen

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

  Refresh Captcha  
Typ de tekens hierboven over om te kunnen versturen aub
   
Jezus Christus is God Print E-mail
There are no translations available.

Hofmann's head of Christ

God's Titels en Naam

Dat is nu de openbaring: Jezus Christus is God. De Jehova uit het Oude Testament is de Jezus uit het Nieuwe. Wat u ook probeert, u zult het niet kunnen bewijzen, dat er DRIE Goden zijn.

Maar er is ook openbaring door de Heilige Geest voor nodig om u de waarheid te doen verstaan dat Hij Eén is. Satan is de gemeente binnengeslopen en heeft de mensen blind gemaakt voor deze waarheid. En toen ze daar eenmaal blind voor waren, duurde het niet lang of de kerk van Rome hield op te dopen in de Naam van de Here Jezus Christus. Ik geef toe, dat het een werkelijke openbaring van de Heilige Geest vereist om in deze dagen nog de waarheid te zien inzake de Godheid, vooral nu wij leven in een tijd waarin er zoveel verdraaiing is van de Schrift.

1. Maar de overwinnende Gemeente is gebouwd op openbaring; en dus mogen wij van God verwachten dat Hij Zijn waarheid aan ons zal openbaren. Hoewel, over de waterdoop hebt u eigenlijk geen openbaring nodig. Die kunt u met een oogopslag reeds zien. Zou het voor een moment mogelijk geweest zijn dat de apostelen konden afdwalen van een rechtstreeks bevel van de Here Jezus Christus, om te dopen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en dat zij zo, willens en wetens ongehoorzaam zouden zijn? Zij wisten wat die Naam inhield en nergens in de Schrift vindt u, dat zij anders doopten dan in de Naam van de Here Jezus Christus.
Het gezonde verstand zegt u reeds dat het boek Handelingen het verhaal is van de gemeente in actie, en als er toen zo gedoopt werd, dan is dat ook de manier waarop er nu gedoopt dient te worden. En mocht u dat een krasse uitspraak vinden, wat denkt u van het volgende? Ieder die niet gedoopt was in de Naam van de Here Jezus, moest opnieuw gedoopt worden. Handelingen 19:1-6: "En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorgereisd zijnde te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem:Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij zouden geloven in Degene Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de Naam des Heren Jezus. En toen Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden."

2. Daar ziet u het. Deze brave mensen uit Efeze hadden gehoord over de komende Messias. Johannes had Hem gepredikt. Zij waren gedoopt tot bekering van de zonden en zagen uit naar het geloof in Jezus. Maar het was nu de tijd om TERUG te zien op Jezus tot VERGEVING der zonden. Het was tijd om de Heilige Geest te ontvangen. En toen zij gedoopt waren in de Naam van de Here Jezus Christus, legde Paulus hun de handen op en kwam de Heilige Geest over hen. O, deze lieve mensen uit Efeze - als er iemand recht had zich veilig te voelen, dan waren zij het wel! Kijk eens hoever zij al gekomen waren. Zij waren al zover dat zij de komende Messias hadden aangenomen. Zij waren gereed voor Hem. Maar ziet u niet dat zij ondanks dat alles Hem toch waren misgelopen? Hij was gekomen en heengegaan. Zij moesten gedoopt worden in de Naam van de Here Jezus Christus. Zij moesten vervuld worden met de Heilige Geest. Indien u gedoopt bent in de Naam van de Here Jezus Christus, zal God u vervullen met Zijn Geest. Dat is het Woord. Handelingen 19:6, dat wij zoëven gelezen hebben, is de vervulling van Handelingen 2:38: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Ziet u, Paulus zei door de Heilige Geest precies hetzelfde als wat Petrus door de Heilige Geest had gezegd. En wat er gezegd is KAN NIET VERANDEREN. Het moet hetzelfde blijven van de Pinksterdag af tot de doop van de laatste uitverkorene. Galaten 1:18: "Maar al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!"
Nu dopen sommigen van u, die gelooft in de eenheid van God, verkeerd. U doopt tot wedergeboorte, alsof de onderdompeling in water u zou kunnen redden. Wedergeboorte geschiedt niet door water; zij is een werk van de Geest. De man, die door de Heilige Geest het bevel gaf: "Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus", zei niet, dat het water iemand wederbaarde. Hij zei, dat het alleen een bewijs was van 'een goed geweten voor God.' Dat was alles.

3. In I Petrus 3:21 staat: "Als een tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus." Ik geloof dat. Als iemand het onjuiste idee heeft, dat de geschiedenis een waterdoop kan bewijzen die anders gedaan moet worden dan in de Naam van de Here Jezus Christus, dan zou ik hem willen aanraden, de geschiedenisboeken na te lezen en het zelf na te gaan.
Hier volgt een getrouwe beschrijving van een waterdoop die in Rome plaatsvond in het jaar 100 na Christus; zij is te vinden in het tijdschrift 'TIME' van 5 december 1955. "De diaken hief zijn hand op, en Publius Decius ging de deur van het doopvertrek door. In het doopvont stond Marcus Vasca, de houthandelaar, tot in zijn middel in het water. Hij glimlachte, toen Publius het doopvont inging en naast hem kwam staan. 'Credis?' vroeg hij. 'Credo', antwoordde Publius. 'Ik geloof dat mijn redding komt van Jezus de Christus, Die gekruisigd werd onder Pontius Pilatus. Met Hem ben ik gestorven, opdat ik met Hem het Eeuwige Leven zou hebben.' Toen voelde hij hoe sterke armen hem ondersteunden, terwijl hij zich achterover in het vont liet vallen, en hij hoorde Marcus' stem in zijn oor: 'Ik doop u in de Naam van de Here Jezus' - terwijl het koude water zich boven hem sloot."
En altijd - totdat de waarheid verloren ging en niet terugkeerde dan in dit laatste tijdperk, dat is van Nicéa af tot het begin van de twintigste eeuw - doopte men in de Naam van de Here Jezus Christus.Maar de waarheid is teruggekeerd. Satan kan de openbaring niet in de doofpot houden, wanneer de Heilige Geest die wenst te geven. Ja, als er drie Goden waren, dan zou men heel goed kunnen dopen voor een Vader, en een Zoon, en een Heilige Geest. Maar de AAN JOHANNES GEGEVEN OPENBARING luidde, dat er EEN GOD is en Zijn Naam is de HERE JEZUS CHRISTUS en u doopt voor EEN God en niet meer dan Eén. Daarom doopte ook Petrus aldus op de pinksterdag.

4. Hij moest trouw blijven aan de openbaring, die luidde: Dat het ganse huis Israëls zeker wete, dat God Hem EN TOT HERE, EN TOT CHRISTUS GEMAAKT HEEFT, DEZE JEZUS, DIEN GIJ GEKRUISIGD HEBT. Dat is Hij, "DE HERE JEZUS CHRISTUS." Indien nu Jezus èn Here èn Christus is, dan is Hij, Jezus, en dan moet Hij, Jezus, niets anders zijn dan 'Vader, Zoon en Heilige Geest' in EEN persoon, geopenbaard in het vlees. Het is NIET: "God in drie Personen, gezegende Drieëenheid", maar: EEN GOD, EEN PERSOON met drie hoofdtitels of drie ambten, die deze titels openbaren. Ik herhaal het: Deze zelfde Jezus is èn Here èn Christus. Here (Vader) en Christus (Heilige Geest) zijn Jezus, want Hij (Jezus) is BEIDE: EN Here EN Christus. Als dat ons de ware openbaring van de Godheid niet doet zien, dan zal niets anders het ons kunnen doen zien. De Heer is geen ander; Christus is geen ander. Deze Jezus is de Here Jezus Christus - EEN GOD. Filippus zei eens tegen Jezus: "Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg." Jezus zeide tot hem: "Ben Ik zolang bij u en kent gij Mij niet? Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; waarom zegt gij dan: Toon ons de Vader? Ik en Mijn Vader zijn Eén."
Ik haalde dit eens aan en een dame zei: "Een ogenblikje, mijnheer Branham: U en uw vrouw zijn één." Ik zei: "Niet op die manier." Ze zei: "Wat zegt u?" Dus zei ik tegen haar: "Ziet u mij?" Ze zei: "Ja." Ik zei: "Ziet u mijn vrouw?" Zij zei: "Nee." Ik zei: "Dan is dit een ander soort eenheid, want Hij zei: "Als je Mij ziet, zie je de Vader."
De profeet heeft gezegd dat het in de Avondtijd licht zou zijn. In het lied heet het:
't Zal zijn des avonds en ge zult
zeker de weg naar de heerlijkheid vinden.
In de weg door het water, daar is heden het licht:
Begraven in de kostbare Naam van Jezus.
Jong en oud, bekeert u van al uw zonden;
De Heilige Geest zal zéker komen.
Het avondlicht is gekomen -
Het is een feit, dat God en Christus één zijn.

5. Nog niet zo heel lang geleden sprak ik met een Joodse rabbi. Deze zei tegen mij: "Jullie heidenen kunnen God niet in drie stukken delen en Hem aan een Jood geven. Wij weten wel beter. Ik zei tegen hem: "Dat is juist, rabbi, maar wij snijden God niet in drie stukken. U gelooft de profeten, nietwaar?" Hij zei: "Zeker!" "Gelooft u Jesaja 9:6?" "Ja." "Van Wie sprak de profeet?" "Van de Messias." Ik zei: "In wat voor relatie zal de Messias tot God staan?" Hij zei: "Hij zal God zijn." Ik zei: "Zo is het! Amen!" U kunt God niet in drie stukken delen. U kunt een Jood niet vertellen dat er een Vader, en een Zoon, en een Heilige Geest is. Hij zal u al heel gauw vertellen waar dat denkbeeld vandaan kwam. De Joden weten, dat dit leerstuk is vastgelegd op het Concilie van Nicéa. Geen wonder, dat ze ons voor heiden uitmaken! Wij hebben het over één God, Die niet verandert. Dat geloven de Joden ook. Maar de kerk veranderde haar onveranderlijke God van EEN in een God van DRIE. Maar tegen de avond keert het licht terug. Wat is het opvallend dat deze waarheid is gekomen nu de Joden naar Palestina terugkeren. God en Christus zijn EEN. Deze Jezus is EN HERE EN CHRISTUS.
Johannes nu had de openbaring, en JEZUS was DE OPENBARING, en Hij heeft Zichzelve juist hier in de Schrift bekend gemaakt: "IK BEN HIJ DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT, de Almachtige. Amen." Als openbaring uw begrip te boven gaat, zoek dan Gods aangezicht hierover. Dat is de enige weg, volgens welke u haar ooit zult kunnen ontvangen. Een openbaring moet van God komen. Zij komt nooit door menselijke, natuurlijke begaafdheden, maar slechts als gave van de Heilige Geest. U kunt zelf de Bijbel uit uw hoofd leren, en hoe mooi dat ook is, toch zal het nog geen openbaring betekenen; het moet een openbaring zijn van Godswege. Er staat in het Woord, dat niemand kan zeggen, dat Jezus de Christus is, dan door de Heilige Geest. U moet de Heilige Geest ontvangen en dan, maar ook alleen dàn, kan de Geest u de openbaring geven, dat Jezus Christus is: God, de Gezalfde.